Privacy Policy AVG

Privacybeleid Alle Kadomanden

https://www.allekadomanden.nl

Over ons privacybeleid / privacy policy
Alle Kadomanden geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zeer zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Alle Kadomanden en de partijen waarmee wij samenwerken, verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)
Wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze privacymelding op de website aangepast en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Alle Kadomanden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen via mail of per telefoon. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hierna kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie uw gegevens inzichtelijk zijn.
Algemene NAW en contactgegevens
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst of een vraag stelt via het contactformulier, per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens opgeslagen:
Bedrijfsnaam; voornaam; achternaam; straatnaam en huisnummer; postcode; woonplaats; e-mail adres van u en eventueel van de ontvanger, telefoonnummer van u en eventueel van de ontvanger; betaalgegevens, BTW-nummer van bedrijven, inkoopnummer/kostenplaats van bedrijven voor de declaratie van facturen.
Deze gegevens gebruiken we voor het afhandelen van de bestelling, vragen, opmerkingen, retouren, klacht en om onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en u te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die eveneens een privacyverklaring conform de AVG hebben waar zij zich aan dienen te houden.
Webwinkelsoftware
LogiVert
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van LogiVert, dat een product is van Prezent Internet BV te Tilburg.  Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. LogiVert heeft enkel toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. LogiVert is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligheidsmaatregelen bestaan uit toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Logivert maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Online betaalmodule
Sisow
Voor het afhandelen van de online betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow is door Currence, eigenaar van iDEAL, gecertificeerd als Collecting Payment Service Provider (CPSP). Als Collecting Payment Service Provider heeft Sisow een vergunning van De Nederlandsche Bank en voldoen zij aan de hoge eisen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisows dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Verzending en logistiek
PostNL via MyParcel
Wij maken gebruik van een platform dat het verzenden van pakketten een stuk makkelijker maakt. Wij hebben hiervoor een samenwerkingsverband met MyParcel. MyParcel  biedt verzendsoftware aan om pakketten via PostNL te laten bezorgen bij onze klanten of relaties van onze klanten.
Hoe beveiligen zij uw persoonsgegevens? MyParcel besteedt veel tijd en geld aan de beveiliging van hun systemen met  persoonsgegevens. MyParcel laat hun omgeving regelmatig, minimaal jaarlijks, door een  externe cybersecurity adviseur controleren. Zij melden incidenten bij de toezichthouder en als dat nodig is ook bij hun klanten. Alleen medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze inzien. Al  hun medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Twee organisaties en een functionaris houden toezicht op hoe MyParcel persoonsgegevens verwerken: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of zij/wij ons houden aan de  Algemene verordening gegevensbescherming. De Functionaris voor de Gegevensbescherming controleert of ze binnen MyParcel goed omgaan met persoonsgegevens. De Functionaris voor de Gegevensbescherming rapporteert rechtstreeks aan de directie van MyParcel.

Voor het bezorgen van uw pakketten worden de diensten van PostNL ingeschakeld. Wat doen zij met uw persoonsgegevens?

Zij houden zich aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Zij leggen u graag uit wat ze met uw persoonsgegevens doen op: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

Deze privacyverklaring geldt voor alle bedrijven en diensten met een PostNL-logo. Dit zijn allemaal online diensten die vallen onder de PostNL Holding BV.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, belastinggerelateerde en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of eed of wettelijke verplichting.

Automatische verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) betreffen geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafwettelijk onderzoek

Soms moeten we, conform de wettelijke verplichting, persoonsgegevens aan autoriteiten geven. Bijvoorbeeld aan de ACM, de politie en opsporingsdiensten. Voordat we dat doen, checken we de bevoegdheden van deze autoriteiten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hierna uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mail adres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alle Kadomanden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@allekadomanden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te versturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Alle Kadomanden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Cookies
Alle Kadomanden gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstelllingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Alle Kadomanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via info@allekadomanden.nl of neem telefonisch contact op.
Wijzigingen privacybeleid (privacy policy)
Alle Kadomanden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.
Contactgegevens
Wanneer u vragen hebt over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@allekadomanden.nl of ons bellen op 06-53775783.
Alle Kadomanden, contactpersoon Dorine Tienhoven
Margrietstraat 4
3945 CM  COTHEN
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30217283